नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

Ministry of Cooperatives and Poverty Alleviation

पुरस्कारको फाराम

फारम डाउनलोड गरेर वा फारम अनुसारको विवरण छुट्टै भरेर पनि पठाउन सकिनेछ ।

उत्कृष्ट राष्ट्रसेवक 

उत्कृष्ट पत्रकार तथा लेखरचना 

उत्कृष्ट सहकारी स‌ंघसंस्था

उत्कृष्ट सहकारीकर्मी

 

*(२०७३ सालको पुरस्कारका लागि पछि सूचना प्रकाशित गरिनेछ ।)