नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

Ministry of Cooperatives and Poverty Alleviation

प्रथम राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन

प्रथम राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन