नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

Ministry of Cooperatives and Poverty Alleviation

गरिबी उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिन

गरिबी उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिन