नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

Ministry of Cooperatives and Poverty Alleviation

अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस कार्यक्रम

अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस कार्यक्रम