नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

Ministry of Cooperatives and Poverty Alleviation

अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसको उपलक्ष्यमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका साथ सहभागीहरु

अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसको उपलक्ष्यमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका साथ सहभागीहरु