नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

Ministry of Cooperatives and Poverty Alleviation


सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाण्डौं, नेपाल
फोन : ४२०००५५, ४२११८६०, ४२०००५८, ४२११७८१, ४२११६५७
फ्याक्स : ४२११७५४, ईमेल: info@mocpa.gov.np