नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

Ministry of Cooperatives and Poverty Alleviation

बजेट / कार्यक्रम सञ्‍चालन बारे (सबै महानगर / उपमहानगर / नगर / गाउँपालिका)

गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम सञ्‍चालनमा रहेका स्थानीय तह