नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

Ministry of Cooperatives and Poverty Alleviation

पुरस्कारको लागि सिफारिस गरी पठाउने सम्बन्धमा