नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

Ministry of Cooperatives and Poverty Alleviation

पुराना जिन्सी मालसामानको लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना

पुराना जिन्सी (फर्निचर, कम्प्युटर, प्रिन्टर, यु.पि.यस., स्कुटर लगायत अन्य) मालसामानहरूको लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना