नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

Ministry of Cooperatives and Poverty Alleviation

गरिबी निवारणसम्बन्धी लेख, रचना आह्वान गरिएको सूचना

सूचना

योग्यताका आधार एवं विस्तृत जानकारी