नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

Ministry of Cooperatives and Poverty Alleviation

प्रस्ताव माग गरिएको सूचना (२०७४।१०।१४)

सहकारी सुशासन तया नियमन (लेखा नीति तयारी, लेखासूची परिमार्जन तथा लेखा मापदण्ड तर्जुमा) तथा नेपालीमा अनुवादन कार्यको लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएको सूचना

डाउनलोड गर्नुहोस्