नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

Ministry of Cooperatives and Poverty Alleviation

आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरिएको सूचना

मिति २०७४।१।१५ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसारको Profiling of prevailing Laws related to Poverty Alleviation in Nepal Preparation of SAARC Development Goals (SDGs)- Country Progress Report 2015 of Nepal को डकुमेन्ट यसबाट डाउनलोड गर्नुहोला ।

Notice of Profiling of prevailing Laws related to Poverty Alleviation in Nepal

STANDARD PROCUREMENT DOCUMENT for Profiling of prevailing Laws related to Poverty Alleviation in Nepal


Notice of  Preparation of SAARC Development Goals (SDGs)- Country Progress Report 2015 of Nepal

STANDARD PROCUREMENT DOCUMENT for Preparation of SAARC Development Goals (SDGs)