नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

Ministry of Cooperatives and Poverty Alleviation

गरिबी निवारण सम्बन्धी आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययनको प्याकेज २, ३ र ४ को लागि जारी गरिएको RFP document

RFP Feasibility Provience 2

RFP Feasibility Provience 3

RFP Feasibility Provience 4