नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

Ministry of Cooperatives and Poverty Alleviation

संक्षिप्त सूचीको प्रकाशन

गरिबी निवारण सम्बन्धी आयोजनाको स‌ंक्षिप्त सूची