नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

Ministry of Cooperatives and Poverty Alleviation

गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहलाई बजेट खर्च गर्ने सम्बन्धी निर्देशन र शर्तनामाहरु