नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

Ministry of Cooperatives and Poverty Alleviation

सूचनाहरु

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा
सम्भाव्यता अध्ययनको लागि आह्वानको सूचना
कार्यसम्पादन सम्झौता
सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
जिन्सी मालसामान लिलामको सूचना
सूची प्रकाशन गरिएको सूचना
सम्भाव्यता अध्ययनको लागि ToR र EoI
EoI पेश गर्ने म्याद थपको सूचना
विज्ञप्ति
गाडीको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
प्रस्ताव माग गरिएको सूचना (Agriculture Development Strategy )
प्रस्ताव माग गरिएको सूचना (SAARC Development Goals (SDGs)))
सम्भाव्यता अध्ययनको लागि आह्वानको सूचना
आशयपत्र आह्वानको सूचना (Capacity Strengthening)
प्रस्ताव माग गरिएको सूचना (SAARC Development Goals (SDGs))
संक्षिप्त सूचीको प्रकाशन
आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरिएको सूचना
आर्थिक /प्राविधिक प्रस्ताव माग गरिएको सूचना
आ.व. २०७४।७५ मौजुदा सूची दर्ता
गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमका सामाजिक परिचालक बारे ।