नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

Ministry of Cooperatives and Poverty Alleviation

सूचनाहरु

गरिवी निवारण सम्बन्धी अभ्यास मामिला (Best Practices) को फरम्याट
संक्षिप्त सूचीमा समावेश गरिएको
निजामति सेवा पुरस्कारका लागि छनौट कर्मचारीको नामावली
सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा
सम्भाव्यता अध्ययनको लागि आह्वानको सूचना
कार्यसम्पादन सम्झौता
सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
जिन्सी मालसामान लिलामको सूचना
सूची प्रकाशन गरिएको सूचना
सम्भाव्यता अध्ययनको लागि ToR र EoI
EoI पेश गर्ने म्याद थपको सूचना
विज्ञप्ति
गाडीको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
प्रस्ताव माग गरिएको सूचना (Agriculture Development Strategy )
प्रस्ताव माग गरिएको सूचना (SAARC Development Goals (SDGs)))
सम्भाव्यता अध्ययनको लागि आह्वानको सूचना
आशयपत्र आह्वानको सूचना (Capacity Strengthening)
प्रस्ताव माग गरिएको सूचना (SAARC Development Goals (SDGs))
संक्षिप्त सूचीको प्रकाशन
आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरिएको सूचना