नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

Ministry of Cooperatives and Poverty Alleviation

सूचनाहरु

प्रस्ताव माग गरिएको सूचना (SAARC Development Goals (SDGs)))
सम्भाव्यता अध्ययनको लागि आह्वानको सूचना
आशयपत्र आह्वानको सूचना (Capacity Strengthening)
प्रस्ताव माग गरिएको सूचना (SAARC Development Goals (SDGs))
संक्षिप्त सूचीको प्रकाशन
आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरिएको सूचना
आर्थिक /प्राविधिक प्रस्ताव माग गरिएको सूचना
आ.व. २०७४।७५ मौजुदा सूची दर्ता
गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमका सामाजिक परिचालक बारे ।
Notice for Request for Expression of Interest (EOI)
गरिबी निवारणसम्बन्धी लेख, रचना आह्वान गरिएको सूचना
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को शासकीय सुधार र सुशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन
सह-अध्यक्ष पद रिक्त रहेको सूचना
सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (आ.व. २०७४-७५)
प्रेस विज्ञप्ति
बजेट/कार्यक्रम सञ्‍चालन बारे (सबै जिसस)
बजेट / कार्यक्रम सञ्‍चालन बारे (सबै महानगर / उपमहानगर / नगर / गाउँपालिका)
गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहलाई बजेट खर्च गर्ने सम्बन्धी निर्देशन र शर्तनामाहरु
संक्षिप्त सूची तयार गरिएको सूचना (गरिबी निवारण सम्बन्धी आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन)