नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

Ministry of Cooperatives and Poverty Alleviation

सूचनाहरु

संक्षिप्त सूचीको प्रकाशन
आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरिएको सूचना
आर्थिक /प्राविधिक प्रस्ताव माग गरिएको सूचना
आ.व. २०७४।७५ मौजुदा सूची दर्ता
गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमका सामाजिक परिचालक बारे ।
Notice for Request for Expression of Interest (EOI)
गरिबी निवारणसम्बन्धी लेख, रचना आह्वान गरिएको सूचना
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को शासकीय सुधार र सुशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन
सह-अध्यक्ष पद रिक्त रहेको सूचना
सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (आ.व. २०७४-७५)
प्रेस विज्ञप्ति
बजेट/कार्यक्रम सञ्‍चालन बारे (सबै जिसस)
बजेट / कार्यक्रम सञ्‍चालन बारे (सबै महानगर / उपमहानगर / नगर / गाउँपालिका)
गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहलाई बजेट खर्च गर्ने सम्बन्धी निर्देशन र शर्तनामाहरु
संक्षिप्त सूची तयार गरिएको सूचना (गरिबी निवारण सम्बन्धी आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन)
गरिबी निवारण सम्बन्धी आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययनको प्याकेज २, ३ र ४ को लागि जारी गरिएको RFP document
प्रेस विज्ञप्ति (२०७४।१०।०८)
पुरस्कारको लागि सिफारिस गरी पठाउने सम्बन्धमा
प्रस्ताव माग गरिएको सूचना (२०७४।१०।१४)
पुराना जिन्सी मालसामानको लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना