नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

Ministry of Cooperatives and Poverty Alleviation

कार्य विवरण

 • १. योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने र स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
 • २. कार्यान्वयन भैरहेको योजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन समिक्षा तथा मूल्यांकन गर्ने,
 • ३. गरिबी निवारण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुसंग सम्बन्धीत महासन्धीहरुको कार्यान्वयनको जानकारी तथ्यांक संकलन र सूचना आधावधिक राख्ने,
 • ४. गरिबी क्षेत्रको पहिचान तथा अभिलेखन कार्य गर्ने,
 • ५. गरिबी निवारणको कार्यक्रमको विस्तार र परिमार्जन र उपयोगको लागि निजि क्षेत्रसंग समन्वयात्मक कार्य गर्ने,
 • ६. विभिन्न शैक्षिक संस्था, विश्वविद्यालय तथा वैज्ञानिक व्यत्तित्व संग छलफल र सहकार्यको वातावरण तयार गरी गरिबी निवारणको क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्ने,
 • ७. विद्धत सोधवृत्ति, वैज्ञानिक चिन्तनमञ्च, तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण क्षेत्रमा कार्यरत प्रतिभालाई पलायनबाट रोक्न आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरि स्विकृत भए पछि कार्यान्वयन गर्ने,
 • ८. सहकारी तथा गरिबी निवारणका कार्यलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक सूचना संकलन तथा अनुगमन गर्ने,
 • ९. सहकारी तथा गरिबी निवारणको क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय संजाल विस्तार गरी राष्ट्रहितमा उपयोग गर्ने रणनीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने,
 • १०. स्थानरुप सूचना केन्द्र सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

शाखाहरु:

 • १. योजना तथा नीति तर्जुमा शाखा,
 • २. गरिवी निवारण शाखा,
 • ३. अनुगमन,मूल्याङकन तथा अनुसन्धान शाखा

सहकारी तथा व्यवस्थापन महाशाखा:

कार्य विवरण

 • १. कर्मचारी दरवन्दी सृजना तथा पदपूर्ति सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने,
 • २. निजामति सेवा ऐन तथा नियमावली बमोजिम मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई दिइने सुविधा, पुरस्कार तथा दण्ड सजाय सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने,
 • ३.आन्तरिक प्रशासन र कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • ४.कर्मचारीको लागि स्वदेशी तथा वैदेशिक तालिम तथा छात्रवृत्तिको आवश्यकता पहिचान गरी तत्सम्बन्धी संस्थाहरुसंग समन्वय गरी उपयुक्त कर्मचारीहरुको मनोनयन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • ५. वार्षिक कार्यक्रम अनुसार बजेट तर्जुमा गर्नेे
 • ६. मन्त्रालयको केन्द्रीय लेखा संचालन गर्ने,
 • ७. पुस्तकालयको व्यवस्थापन गरी सूचना केन्द्रको रुपमा विकास गर्नेे
 • ८. मातहतका कर्मचारीहरुको कामको सुपरिवेक्षण गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने,े
 • ९. मातहतका कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्ने
 • १०. प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम कर्मचारीको काज तथा विदा स्विकृत गर्ने,
 • ११. प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने
 • १२. मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने प्रस्ताव तयार गर्ने
 • १३. तोकिए बमोजिम योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र समिक्षा गर्ने,े
 • १४. यस महाशाखालाई निर्दिष्ट गरिएका अन्य कार्यहरु गर्ने
 • १५. सहकारी तथा गरिबी निवारणको व्यापकिकरणको आवश्यक रणनीति योजना कार्यक्रम तयार गरी स्विकृत भए पछि कार्यान्वयन गर्ने
 • १६. सहकारी संघसंस्थाहरुको विकास तथा प्रवद्र्धन कार्यहरु सुचारु गराउने
 • १७. अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरुसंग समन्वय कायम गर्नेे
 • १८. सहकारी संघसंस्थाको अनुगमन नियमन तथा अनुसन्धान गर्ने ।

शाखाहरु:

 • प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखा
 • सहकारी प्रवर्द्धन शाखा
 • ऐन,नियम परामर्श शाखा
 • आर्थिक प्रशासन शाखा